บ่อนพนันออนไลน์ บริษัทได้แต่งตั้ง

บ่อนพนันออนไลน์ บริษัทกำลังเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัทคาดว่าผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2564 จะสอดคล้องกับแนวโน้มในรายงานผลประกอบการตลอดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ ปริมาณเพิ่มเติมที่มาจากแหล่งสีดายูและพังคาตะวันตกของบล็อกปังคาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564และประสิทธิภาพการขุดเจาะและการสำรวจที่ดีขึ้นคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น รวมประมาณ 10.6 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน รวมทั้ง รายได้ที่สูงขึ้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะรายงานกำไรสุทธิเป็นบวกสำหรับปี เมื่อเทียบกับขาดทุนในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ตำแหน่งที่รายงานครั้งล่าสุด

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบันของบริษัท ผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นผลลัพธ์เบื้องต้นและขึ้นอยู่กับกระบวนการปิดบัญชีขั้นสุดท้ายของบริษัทและการตรวจสอบอิสระประจำปี ผลประกอบการจริงของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฎในประกาศนี้อย่างมาก คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร ซึ่งบริษัทไม่ได้ตั้งใจจะปรับปรุงหากไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว

คำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้ ข้อความอื่นนอกเหนือจากข้อเท็จจริงในอดีตที่รวมอยู่ในประกาศนี้เกี่ยวกับสถานะทางการเงินในอนาคตของบริษัทและผลการดำเนินงาน ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปสามารถระบุได้โดยใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “เชื่อ” “ดำเนินการต่อ” หรือ คำศัพท์ที่คล้ายกัน

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว นอกจากนี้ แม้ว่าผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทจะสอดคล้องกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในประกาศนี้ ผลลัพธ์หรือการพัฒนาเหล่านั้นอาจไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์หรือการพัฒนาในช่วงเวลาต่อๆ ไป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ต้องอ่านประกาศนี้ควบคู่กับบันทึกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไม่มีการเสนอซื้อหรือชักชวนให้เสนอขาย Notes ตามประกาศนี้ ประกาศฉบับนี้และบันทึกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีข้อมูลที่สำคัญซึ่งต้องอ่านให้ละเอียดก่อนตัดสินใจทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากผู้ถือธนบัตรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการ ขอแนะนำให้ขอคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษีและการเงินของตนเอง รวมถึงผลที่ตามมาทางภาษีจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้จัดการธนาคาร ทนายความ นักบัญชี หรืออื่นๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ผู้ถือครองธนบัตรใด ๆ ในนามของนายหน้า ตัวแทนจำหน่าย ธนาคาร ผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัททรัสต์ หรือผู้ได้รับการเสนอชื่ออื่น ๆ จะต้องติดต่อนิติบุคคลดังกล่าวหากประสงค์จะเข้าร่วมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไม่มีบริษัทใด

ประเทศอังกฤษ

การสื่อสารของประกาศนี้ หนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้น และเอกสารและ/หรือวัสดุดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 21 ของ พระราชบัญญัติบริการทางการเงินและการตลาด พ.ศ. 2543 (” FSMA “) ดังนั้นเอกสารและ/หรือเอกสารดังกล่าวจะไม่ถูกแจกจ่ายให้กับและต้องไม่ส่งต่อไปยังบุคคลทั่วไปในสหราชอาณาจักร. การสื่อสารของเอกสารและ/หรือเอกสารดังกล่าวได้รับการยกเว้นจากการจำกัดการส่งเสริมทางการเงินภายใต้มาตรา 21 ของ FSMA บนพื้นฐานที่ส่งไปยัง (i) บุคคลที่เป็นสมาชิกหรือเจ้าหนี้ที่มีอยู่ของบริษัทเท่านั้น หรือบุคคลอื่นตามความหมายของมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติบริการและการตลาดทางการเงิน พ.ศ. 2543 (การส่งเสริมทางการเงิน) พ.ศ. 2548 ( คำสั่ง “”); (ii) บุคคลที่อยู่ในมาตรา 49 ของคำสั่ง (“บริษัทที่มีมูลค่าสูง, สมาคมที่ไม่มีหน่วยงาน ฯลฯ “) หรือ (iii) บุคคลอื่นใดที่อาจได้รับการสื่อสารเอกสารและ/หรือเอกสารเหล่านี้โดยชอบด้วยกฎหมาย ใด ๆ กิจกรรมการลงทุนหรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้หรือบันทึกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมีให้สำหรับบุคคลดังกล่าวเท่านั้นและจะมีส่วนร่วมกับบุคคลดังกล่าวเท่านั้นและบุคคลอื่นไม่ควรพึ่งพา

ทั่วไป

การประกาศนี้ บันทึกข้อตกลงในคำเสนอซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ ไม่ถือเป็นการเสนอซื้อหรือการชักชวนให้เสนอขายหลักทรัพย์ในสถานการณ์หรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากเขตอำนาจศาลกำหนดให้ทำคำเสนอซื้อโดยนายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต และผู้จัดการดีลเลอร์คนใดคนหนึ่งหรือบริษัทในเครือของตนเป็นนายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลดังกล่าว ให้ถือว่าการทำคำเสนอซื้อนั้นกระทำโดย ผู้จัดการตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทในเครือ (แล้วแต่กรณี) ในนามของบริษัทในเขตอำนาจศาลดังกล่าว

ผู้ถือหมายเหตุแต่ละรายที่เข้าร่วมในคำเสนอซื้อจะถือว่าแสดงคำรับรองตามที่กำหนดไว้ใน ” ขั้นตอนการทำหมายเหตุรับซื้อ ” ในบันทึกคำเสนอซื้อ การประกวดราคาธนบัตรเพื่อซื้อตามคำเสนอซื้อจากผู้ถือธนบัตรที่ไม่สามารถเป็นตัวแทนได้จะไม่ได้รับการยอมรับ บริษัทแต่ละแห่ง ผู้จัดการดีลเลอร์ และข้อมูล และตัวแทนในการประกวดราคา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาหมายเหตุสำหรับการซื้อตามคำเสนอซื้อ ไม่ว่าการเป็นตัวแทนดังกล่าวใด ๆ ที่ได้รับจากผู้ถือ หมายเหตุถูกต้องและหากมีการสอบสวนดังกล่าวและด้วยเหตุนี้ บริษัท ได้พิจารณา (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ว่าการรับรองดังกล่าวไม่ถูกต้อง การประมูลของ Notes ดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับโซลูชัน GenZ EV เข้าสู่ตลาดเครื่องชาร์จความเร็วสูงพิเศษที่มีบัฟเฟอร์แบตเตอรี่ของสหรัฐฯ
– รับตำแหน่ง CEO อดีตประธาน Nissan North America, José Valls

– บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบบัฟเฟอร์ความเร็วสูงของ ADS-TEC Energy สำหรับตลาดยานยนต์ขนาดใหญ่ทั่วอเมริกา

– จับมือเป็นพันธมิตรกับ Charge Enterprises ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการ

– จับมือกับ Mitsubishi Capital เสนอไฟแนนซ์สูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์

โลโก้ GenZ EV Solutions
ข่าวโดย

GenZ EV Solutions
28 ก.พ. 2022, 09:05 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

ไมอามี, 28 ก.พ. 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — GenZ EV Solutions (“GenZ”) ประกาศว่าบริษัทได้เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ด้วยเครื่องชาร์จ EV ที่เร็วล้ำสมัย บัฟเฟอร์แบตเตอรี่ และชุดบริการระดับพรีเมียม สำหรับธุรกิจที่เปลี่ยนไปใช้ eMobility บริษัทมุ่งเน้นที่จะบูรณาการเทคโนโลยี บริการ และการลงทุนที่ดีที่สุดในโลก เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ก้าวเข้าสู่ยุคของการคมนาคมขนส่งด้วยไฟฟ้า ภายในปี 2030 รถยนต์ประมาณ 50% ที่จำหน่ายในสหรัฐฯ ตั้งเป้าให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ความต้องการสถานีชาร์จเร็วคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ

โซลูชัน GenZ EV เข้าสู่ตลาดเครื่องชาร์จความเร็วสูงพิเศษที่มีบัฟเฟอร์แบตเตอรี่ของสหรัฐฯ

José Valls ดำรงตำแหน่ง CEO ซึ่งเป็นอดีตประธาน Nissan North America และ Nissan Latin America

GenZ EV Solutions และ ADS-TEC Energy ของเยอรมนี (NASDAQ: ADSE ) (“ADS-TEC”) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการชาร์จแบบบัฟเฟอร์แบตเตอรีความเร็วสูง ได้ลงนามในข้อตกลงแต่งตั้ง GenZ เป็นผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ขนาดใหญ่ ตามแนวตั้งทั่วทั้งทวีปอเมริกา ในปี พ.ศ. 2564 ADS-TEC Energy ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกชั้นนำจากสมาคม German Association for Consumer Studies (DtGV) โดยอิงจากผลงานสิทธิบัตรมากมายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขั้นสูง เทคโนโลยีบัฟเฟอร์แบตเตอรี่ของ ADS-TEC Energy ช่วยให้สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ (สูงสุด 320kW) บนกริดที่จำกัดพลังงานที่มีอยู่ โดยไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม

ระบบ GenZ พร้อมด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคจะถูกนำเสนอในระหว่างการประชุม National Automobile Dealers Association (NADA) ในลาสเวกัสซึ่งจะมีขึ้นใน วันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งมีโรงงานประมาณ 18,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา อยู่ในแนวหน้าของการยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานเครื่องชาร์จ EV ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาจากการเพิ่มจำนวน EV ที่โชว์รูม

GenZ EV Solutions กำหนดให้ Charge Enterprises (OTC PINK: CRGE), (“Charge”) ผ่านหนึ่งในบริษัทในเครือที่ดำเนินการอยู่ นั่นคือ Charge Infrastructure เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการ Charge จะให้บริการแบบ end-to-end สำหรับระบบนิเวศการชาร์จ EV รวมถึงการจัดการโครงการ การออกแบบและวิศวกรรม การก่อสร้าง การติดตั้ง การบำรุงรักษาและบริการ GenZ และ Charge จะให้บริการแก่ตัวแทนจำหน่าย กลุ่มตัวแทนจำหน่าย ฝูงบินเพื่อการพาณิชย์ และ OEM ยานยนต์ ตลอดจนร้านค้าปลีก กลุ่มใหญ่ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และภาครัฐ มาร์ค ลาเนฟเป็นประธานของ Charge และในฐานะอดีตรองประธานฝ่ายขายและการตลาดของทั้ง Ford Motor Company และ General Motors ได้นำประสบการณ์ความเป็นผู้นำ OEM ด้านยานยนต์มามากมาย ทีมผู้นำของ Charge และ GenZ มีประสบการณ์ด้านยานยนต์มายาวนานกว่าสองศตวรรษและมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมที่เน้น EV ที่มีความต้องการมากที่สุด

“ในขณะที่ความต้องการการชาร์จ EV แบบเร็วพิเศษนั้นครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนของสังคม อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะตัวแทนจำหน่าย ต่างก็เป็นแนวหน้าในการเปลี่ยนผ่านสู่ eMobility ของเรา ฉันหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีม Charge เพื่อส่งมอบระดับโลก โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมผู้บุกเบิกนี้และอื่น ๆ อีกมากมาย” José Valls กล่าว เขากล่าวเสริมว่า ” นอกจากนี้ยังน่าตื่นเต้นที่จะร่วมมือกับ ADS-TEC ในการนำเสนอนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบไปยังตลาดทั่วอเมริกา ”

“GenZ EV Solutions เข้าใจดีว่าโครงการที่ประสบความสำเร็จมีมากกว่าฮาร์ดแวร์ที่ล้ำสมัย มีโอกาสที่ดีในการติดตั้งอัจฉริยะ การบริการ และโอกาสในการสร้างรายได้ในระยะยาวเพื่อนำมาพิจารณาเช่นกัน เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมมือกับ GenZ ในการออกแบบผลกระทบสูง โอกาสการลงทุนที่ชาญฉลาดสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และอื่น ๆ ” Mark LaNeveประธานของ Charge Enterprises กล่าว

“เรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ GenZ EV Solutions ในอเมริกา ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคนิค ควบคู่ไปกับประสบการณ์เชิงลึกของคู่ค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนั้นเป็นการผสมผสานที่ทรงพลัง” Thomas Speidelซีอีโอและผู้ก่อตั้ง ADS- ทีอีซี เอ็นเนอร์ยี่ เขากล่าวเสริมว่า ” เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมมือกับ GenZ ในการขยายโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จของสหรัฐฯครั้งใหญ่”

ท่ามกลางความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญเมื่อเข้าสู่โครงการสถานีชาร์จคือต้นทุนล่วงหน้าและเงินลงทุนจำนวนมาก GenZ EV Solutions นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานและการจัดหาเงินทุนที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงการให้เงินสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติผ่าน Mitsubishi Capital ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ต้องการ

Cristian Stenstrom ผู้ร่วมก่อตั้ง GenZ EV Solutions และผู้ใจบุญด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า”GenZ EV Solutions ได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นที่ก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนสำหรับการนำ EV มาใช้เป็นจำนวนมาก พวกเขามีอิทธิพลต่อรูปแบบการซื้อ GenX และ Boomer ในปัจจุบัน และกำลังสอนเราว่าการลงทุนโดยปราศจากเงินทุน จุดประสงค์ที่สูงขึ้นนั้นสิ้นเปลือง” Stenstrom กล่าวเสริมว่า”ทีมงานของเราแบ่งปันวิสัยทัศน์ดังกล่าว และนอกเหนือจากการช่วยเหลือธุรกิจในการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว ผลกำไร 3% จะถูกนำไปลงทุนในความพยายามปลูกป่าในสหรัฐอเมริกา เพิ่มเติมในปลายปีนี้”

จอห์น แคนดิลิเย่ร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง GenZ EV Solutions ให้ความเห็นว่า”ภายในปี 2573 รถยนต์ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐฯ ตั้งเป้าให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า เหตุการณ์สำคัญนี้สะท้อนให้เห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนในระบบนิเวศ eMobility และในขณะที่เมืองหลวง “สีเขียว” จากภาครัฐและองค์กรต่างๆ มีความสำคัญ เป็นบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งจะสร้างกระดูกสันหลังของโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV ของอเมริกาในเชิงลึกในชุมชนท้องถิ่น”

เกี่ยวกับ GenZ EV Solutions

GenZ EV Solutions ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในไมอามี่ก่อตั้งโดยทีมผู้ประกอบการบนทางแยกของความยั่งยืน เทคโนโลยี และการเงิน แรงบันดาลใจจาก Gen Z รุ่นที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนสำหรับการนำ EV มาใช้เป็นจำนวนมาก หน้าที่ของ Gen Z คือการนำเสนอ โซลูชันการชาร์จอย่างรวดเร็วอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนอนาคต ของ eMobility

บริษัทมุ่งเน้นที่จะบูรณาการเทคโนโลยี บริการ และการลงทุนที่ดีที่สุดในโลก เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ก้าวเข้าสู่ยุคของการใช้พลังงานไฟฟ้า ฮาร์ดแวร์ระดับโลกโดย ADS-TEC Energy ประกอบกับบริการแบบกำหนดเองระดับพรีเมียมเต็มรูปแบบ รวมถึงการให้สินเชื่อสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ผ่าน Mitsubishi Capital นอกจากนี้เรายังเป็นพันธมิตรกับ Charge Enterprises เพื่อเสนอแพลตฟอร์มบริการที่สมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมด้านวิศวกรรม การติดตั้ง และโซลูชันการขับเคลื่อนรายได้หลังการขายในอุตสาหกรรมต่างๆ

เช่นเดียวกับรุ่นที่มีชื่อเดียวกัน ทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง GenZ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3% ของกำไรจะถูกนำไปลงทุนในความพยายามปลูกป่าในสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศในปลายปี 2565

GenZ EV Solutions คือบริษัท GenZ Holdings ซึ่งเป็นเจ้าของ Keyfetch บริษัทเทคโนโลยีและการรับประกันยานยนต์ด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ GenZ EV Solutions ให้ไปที่genz.com

เกี่ยวกับ Charge Enterprises Inc.

แผนก
โทรคมนาคม แผนกโทรคมนาคมของเรา (“โทรคมนาคม”) ได้ให้บริการยุติทั้งเสียงและข้อมูลแก่ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ (MNO) ทั่วโลกมานานกว่าสองทศวรรษแล้ว และเราจะคัดเลือกเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำกำไรให้กับธุรกิจที่มีมายาวนานนี้

แผนกโครงสร้าง
พื้นฐาน แผนกโครงสร้างพื้นฐานของเรา (“โครงสร้างพื้นฐาน”) มีจุดมุ่งหมายหลักในสองส่วนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว: การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (“EV”) และเครือข่ายโทรคมนาคม 5G ซึ่งรวมถึงเสาสัญญาณ เซลล์ขนาดเล็ก และการใช้งานในอาคาร โซลูชันสำหรับสองภาคส่วนนี้ ได้แก่ การออกแบบและวิศวกรรม ข้อมูลจำเพาะและการจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้ง โซลูชันข้อมูลและซอฟต์แวร์ และการบริการและการบำรุงรักษา

แผนกการ
ลงทุน แผนกการลงทุนของเรา (“การลงทุน”) มุ่งเน้นไปที่โอกาสที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตการลงทุนทั่วโลกของเราเพื่อขยายผลกระทบของวิสัยทัศน์ของเรา เราตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนในโอกาสที่จะเสริมการดำเนินงานทั้งสองส่วนของเรานอกเหนือจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ซึ่งรวมถึงกองทุนตลาดเงินและหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น ๆ แผนกการลงทุนของเราให้บริการที่มุ่งชดเชยต้นทุนโดยรวมของเงินทุน

เรานำเสนอบริการด้านการลงทุนผ่าน Charge Investments (“CI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เราเป็นเจ้าของทั้งหมด
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Charge โปรดไปที่ Charge Enterprises

เกี่ยวกับ ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy Inc. เป็นบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกาของ ADS-TEC Energy GmbH ADS-TEC Energy GmbH เป็นบริษัทย่อยของ ADS-TEC Energy ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในไอร์แลนด์และใน NASDAQ ADS-TEC Energy ใช้ประสบการณ์มากกว่าสิบปีในด้านเทคโนโลยีลิเธียมไอออน โซลูชันการจัดเก็บ และระบบการชาร์จอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงระบบการจัดการพลังงานที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีการชาร์จอย่างรวดเร็วที่ใช้แบตเตอรี่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วแม้ในกริดพลังงานต่ำและมีการออกแบบที่กะทัดรัดมาก คุณภาพและการทำงานสูงของระบบแบตเตอรี่เกิดจากการพัฒนาและการผลิตภายในที่เข้มข้นเป็นพิเศษ ด้วยแพลตฟอร์มระบบขั้นสูง ADS-TEC Energy เป็นพันธมิตรที่มีค่าสำหรับยานยนต์ OEM บริษัทสาUniversal Technical Institute-Orlando เปิดตัวโปรแกรมการฝึกอบรมช่างเทคนิค BMW FastTrack เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับช่างยนต์
การฝึกอบรมจะให้ข้อมูลประจำตัวและการรับรองแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโปรแกรม

(PRNewsfoto/สถาบันเทคนิคสากล)
ข่าวโดย

สถาบันเทคนิคสากล, Inc.
28 ก.พ. 2022, 09:05 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

ออร์แลน โดฟลอริดา28 ก.พ. 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Universal Technical Institute (UTI) ได้เปิดตัวเซสชั่นแรกของโครงการฝึกอบรมช่างเทคนิค BMW FastTrack ที่วิทยาเขตออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นสถานที่แห่งที่สองที่จะเริ่มให้บริการทั้ง 12 โครงการ โปรแกรมการฝึกอบรมขั้นสูงสัปดาห์ ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันระดับหรูหราและ UTI ผู้ให้บริการฝึกอบรมช่างเทคนิคยานยนต์ชั้นนำของประเทศ BMW FastTrack ให้การฝึกอบรมระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถรุ่นล่าสุดในการผลิต โดยใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และขั้นตอนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง และเป็นกรรมสิทธิ์ของรถยนต์ BMW

นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรยานยนต์หลักของ UTI จะมีสิทธิ์สมัครการฝึกอบรมเฉพาะของ BMW เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีสี่อย่าง: เวิร์กช็อป ระบบไฟฟ้า แชสซี และระบบขับเคลื่อน เมื่อหลักสูตร BMW FastTrack เสร็จสิ้น นักศึกษาจะได้รับใบรับรองโรงงานของ BMW เจ็ดรายการและใบรับรองระดับ Associate ของ BMW หลังจากผ่านการทดสอบและประเมินผล ASE เฉพาะของ BMW ผู้สำเร็จการศึกษาอาจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมขั้นสูงเพิ่มเติมในโปรแกรม BMW STEP ซึ่งมีให้ที่สถานที่ตั้งของ BMW

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เริ่มต้นชั้นเรียนแรกของนักเรียนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม BMW FastTrack ในวิทยาเขต UTI” Timothy Dauberประธานวิทยาเขตของ UTI-Orlando กล่าว “นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากอาจารย์ชั้นนำในสาขาต่างๆ ของตน โปรแกรมนี้จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาของเรามีความพร้อมมากขึ้นในการเข้าสู่วงการยานยนต์ในฐานะช่างเทคนิคของ BMW ทันทีที่สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไปทำงานที่ตัวแทนจำหน่าย BMW อาจมีสิทธิ์ได้รับค่าเล่าเรียนคืนและ สิ่งจูงใจอื่นๆ จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนในการเพิ่มพูนความรู้และเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพที่คุ้มค่าและตลอดชีวิต”

“จำเป็นต้องมีช่างเทคนิคของ BMW ที่มีทักษะสูงในเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายของเรา ดังนั้นการเป็นพันธมิตรกับUniversal Technical Instituteจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าตัวแทนจำหน่ายของเรามีพนักงานที่พวกเขาต้องการ และลูกค้าของเราได้รับบริการที่เป็นแบบอย่างที่พวกเขาคาดหวัง” Gary Uyematsuผู้จัดการฝึกอบรมด้านเทคนิคแห่งชาติของ BMW แห่งอเมริกาเหนือกล่าว “เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรม UTI ช่างเทคนิคมาถึงตัวแทนจำหน่ายของเราที่มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้ความช่วยเหลือทันทีในฐานะช่างเทคนิคระดับการซ่อมบำรุง

โปรแกรม BMW FastTrack เปิดตัวที่ UTI’s Avondale, Ariz.ในเดือนมกราคม โปรแกรมมีกำหนดจะเริ่มที่ UTI-Long Beach ในเดือนเมษายน 2022โดยมีวิทยาเขตเพิ่มเติมที่วางแผนไว้สำหรับปลายปีนี้

เกี่ยวกับ Universal Technical Institute, Inc.
ก่อตั้งขึ้นในปี 2508 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฟีนิกซ์ สถาบัน Universal Technical Institute (NYSE: UTI) ภารกิจคือการให้บริการนักเรียน หุ้นส่วน และชุมชนของเราโดยให้การศึกษาที่มีคุณภาพและบริการสนับสนุนสำหรับอาชีพที่เป็นที่ต้องการ นักศึกษาประมาณ 250,000 คนจบการศึกษาจากหนึ่งในวิทยาเขต 14 แห่งของ UTI ซึ่งตั้งอยู่ทั่วแอริโซนา แคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา อิลลินอยส์ มิชิแกน นอร์ทแคโรไลนา เพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ และเท็กซัส วิทยาเขตของ UTI ได้รับการรับรองโดย Accrediting Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC) ในขณะที่โปรแกรมการฝึกอบรมด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับนายจ้างนั้นเปิดสอนภายใต้สี่แบรนด์: Universal Technical Institute, Motorcycle Mechanics Institute / Marine Mechanics Institute, NASCAR Technical Institute และ MIAT College ของเทคโนโลยี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายการโปรแกรมทั้งหมดที่นำเสนอ โปรดไป ที่ www.uti.edu หรือติดตามบน LinkedIn @UniversalTechnicalInstitute และ Twitter @news_UTI

เกี่ยวกับ BMW อเมริกาเหนือ
BMW of North America, LLC ให้บริการในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1975 Rolls-Royce Motor Cars NA, LLC เริ่มจำหน่ายรถยนต์ในปี 2546 BMW Group ในสหรัฐอเมริกาได้เติบโตขึ้นรวมถึงองค์กรด้านการตลาด การขาย และบริการทางการเงินสำหรับ แบรนด์ยานยนต์ของ BMW รวมถึงรถจักรยานยนต์ แบรนด์ MINI และแบรนด์ยานยนต์ของโรลส์-รอยซ์ Designworks บ่อนพนันออนไลน์ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเชิงกลยุทธ์ที่ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สำนักงานเทคโนโลยีใน Silicon Valley และการดำเนินงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ BMW Manufacturing Co., LLC ในเซาท์แคโรไลนาคือศูนย์รวมความสามารถระดับโลกของ BMW Group สำหรับรุ่น BMW X และผลิตรถยนต์สำหรับกิจกรรมกีฬา X3, X4, X5, X6 และ X7 องค์กรการขายของ BMW Group มีตัวแทนในสหรัฐอเมริกาผ่านเครือข่ายรถยนต์นั่ง BMW 350 แห่งและศูนย์รถ BMW Sports Activity ร้านค้าปลีกรถจักรยานยนต์ BMW 144 แห่ง ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นั่ง MINI 108 แห่ง และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โรลส์-รอยซ์ 38 แห่ง BMW (US) Holding Corp. ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ฝ่ายขายของ BMW Group ในอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ที่ Woodcliff Lake รัฐนิวเจอร์ซีย์

ติดต่อสื่อธารณูปโภค และผู้ดำเนินการชาร์จ
PITTSBURGH 28 ก.พ. 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — The Hill Community Development Corporation ให้การต้อนรับวุฒิสมาชิกสหรัฐBob Caseyสู่ Hill District อันเก่าแก่ในบ่ายวันศุกร์ Hill CDC ได้ทำงานมาหลายปีแล้วเพื่อให้ความสนใจกับความต้องการที่หลากหลายสำหรับการพัฒนาขื้นใหม่ของ Hill District ซึ่งเป็นชุมชนชาวแอฟริกันอเมริกันที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่ธรรมดาซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองพิตต์สเบิร์กระหว่างดาวน์ทาวน์และโอกแลนด์ (เขตมหาวิทยาลัย) บ็อบ เคซีย์วุฒิสมาชิกสหรัฐและเจ้าหน้าที่ของเขาได้เยี่ยมชม Hill CDC เพื่อสนับสนุนความพยายามขององค์กรในการพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงในลักษณะที่ไม่แทนที่ผู้อยู่อาศัยที่มีอยู่และสร้างความเสมอภาค

วุฒิสมาชิกเคซี่ย์นั่งคุยกับ Marimba Milliones ประธานและซีอีโอของ Hill CDC เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสต่างๆ สำหรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง วุฒิสมาชิกเคซี่ย์ใส่ใจอย่างยิ่งต่อสภาพปัจจุบันของเขตฮิลล์และความต้องการในอนาคต เขาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโครงสร้างพื้นฐานและงานที่เพิ่งผ่าน และศักยภาพที่มีอยู่สำหรับ Hill District และละแวกใกล้เคียงที่คล้ายคลึงกัน พระราชบัญญัติให้เงินทุนที่สำคัญสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนและเทคโนโลยีบรอดแบนด์ การขนส่งสาธารณะ การจัดการน้ำฝน และการกำจัดท่อตะกั่วเพื่อส่งเสริมคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัย คาดการณ์ว่าจะมีการสร้างงานมากถึง 30,000 ตำแหน่งในเพนซิลเวเนียทุกปีเป็นเวลาสิบปี ทั้งวุฒิสมาชิกเคซี่ย์และนางสาวมิลเลียนส์แสดงความสนใจร่วมกันในการรับรองว่างานเหล่านั้นจำนวนมากมีให้สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตฮิลล์และผู้อยู่อาศัยในชุมชนแบล็กอื่น ๆ

ข้อควรทราบ พระราชบัญญัติท้าทายโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขความผิดในอดีต นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Hill District เนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงยังคงฟื้นตัวจากการต่ออายุเมืองที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางซึ่งนำไปสู่การรื้อถอนพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงปลายทศวรรษ 1950 การรื้อถอนเขตโลเวอร์ฮิลล์ทำให้มีผู้พลัดถิ่นกว่า 8,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวผิวดำและลบธุรกิจและสถาบันกว่า 400 แห่ง เคลียร์พื้นที่หนึ่งร้อยเอเคอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แม้ว่าพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับ TIGER Grant ของรัฐบาลกลางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่โดยรวมแล้ว โครงการพัฒนาพื้นที่ Lower Hill โดยรวมยังคงดิ้นรนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงผลประโยชน์ของชุมชนซึ่งให้คำมั่นว่าจะมีการลงทุนซ้ำของชุมชนในระดับที่เหมาะสม

ไฮไลท์ของช่วงเวลาของวุฒิสมาชิกเคซีย์ในเขตฮิลล์คือผู้คนหลายล้านร่วมแบ่งปันความคืบหน้าในการพัฒนาจัตุรัสกรานาดาใหม่ ซึ่งเป็น โครงการแบบผสมผสาน มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ที่จะกระตุ้นใจกลางย่านนี้ด้วยพื้นที่ที่อยู่อาศัย วัฒนธรรม สถาบัน อาหาร และความบันเทิง โครงการนี้เป็นโครงการมิกซ์ยูสที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในละแวกใกล้เคียง และมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวและการอนุรักษ์วัฒนธรรม เคซี่ย์รู้สึกทึ่งกับจำนวนงานที่คาดการณ์ไว้ รวมไปถึงความพยายามพิเศษในการส่งเสริมการพัฒนาและการรวมที่เท่าเทียมกันสำหรับธุรกิจของชนกลุ่มน้อยและพนักงานที่หลากหลาย

วุฒิสมาชิกเคซี่ย์ตื่นเต้นที่ได้ยินเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจมากมายของ Hill CDC ซึ่งรวมถึงโครงการริเริ่มที่เน้นด้านเทคโนโลยีของ Black ที่เรียกว่า Hill Tech Society การมีส่วนร่วมขององค์กรในการฟื้นฟูพื้นที่ใกล้เคียง CHOICE และโครงการที่ส่งเสริมการรักษาศิลปินผิวดำและพรสวรรค์ที่จำเป็นสำหรับ การเติบโตของภูมิภาค

Milliones ขอบคุณ Senator Casey และทีมงานของเขาสำหรับการเยี่ยมเยียนที่ยอดเยี่ยม และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันต่อไป “การมาเยือนของวุฒิสมาชิกเคซี่ย์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการสนับสนุน Hill CDC และย่าน Hill District ในขณะที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของชุมชนไปข้างหน้า” เธอกล่าวต่อ “ชุมชนเช่น Hill District จะต้องเป็นศูนย์กลางในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของอเมริกา และจำเป็นต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกัน”สภาผู้รักษาโรคสมองเสื่อมที่ผ่านการรับรองแห่งชาติประกาศการรับรองใหม่สำหรับอาสาสมัครที่ให้บริการผู้สูงอายุ: Certified Dementia Volunteer (CDV)
สภาผู้ประกอบโรคสมองเสื่อมที่ผ่านการรับรองแห่งชาติ
ข่าวโดย

สภาผู้ประกอบโรคสมองเสื่อมที่ผ่านการรับรองแห่งชาติ
28 ก.พ. 2022, 09:05 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

สปาร์ตา รัฐนิวเจอร์ซี28 ก.พ. 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — อาสาสมัครคือหัวใจและจิตวิญญาณขององค์กร ในการรักษาโปรแกรมอาสาสมัครที่ประสบความสำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ สมาคม ศูนย์อาวุโส องค์กรทางศาสนา และหน่วยงานของรัฐ ในการนำโอกาสทางการศึกษาที่มีความหมายมาสู่อาสาสมัคร โครงการอาสาสมัครที่มีคุณภาพจะเจริญรุ่งเรืองเมื่ออาสาสมัคร (ที่มีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม) มีการเตรียมพร้อมและได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี อาสาสมัครจะได้รับพลัง มั่นใจ และเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพดีที่สุด

อาสาสมัครส่งเสริมองค์กรที่ให้บริการในบ้าน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล ชุมชนการดูแลระยะยาว หน่วยดูแลความจำในละแวกใกล้เคียง หน่วยโรคสมองเสื่อม ศูนย์อาวุโส กลุ่มศาสนา หรือโครงการขยายงานในชุมชน โปรแกรมคนไร้บ้าน ฯลฯ อาสาสมัครที่ทำงานร่วมกับผู้สูงอายุที่มีการวินิจฉัยโรค ภาวะสมองเสื่อม ให้บริการที่สำคัญทุกประเภท เช่น การเรียกบิงโกในชุมชนที่มีชีวิตช่วยเหลือ การเข้าร่วมในบริการทางศาสนา การจัดกิจกรรมในหน่วยดูแลความทรงจำที่ปลอดภัย การบำบัดด้วยสัตว์เลี้ยง การให้ความช่วยเหลือในจุดที่เกิดภัยพิบัติ การส่งมอบอาหาร การนั่งข้างเตียงของ ผู้ป่วยที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์และอื่น ๆ อีกมากมาย

อาสาสมัครจำนวนมากขาดการฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์และการดูแลภาวะสมองเสื่อม และการรับรองภาวะสมองเสื่อม ฯลฯ

สภาผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาวะสมองเสื่อมที่ผ่านการรับรองแห่งชาติได้เสนอการรับรองที่ชัดเจนสำหรับกลุ่มคนที่น่าทึ่งและขาดไม่ได้กลุ่มนี้ที่สละเวลาอย่างไม่เห็นแก่ตัว การรับรองใหม่นี้เรียกว่าCertified Dementia Volunteer ® (CDV ® )

เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโรค NCCDP Alzheimers และ Dementia Care แบบสดและแบบโต้ตอบ อาสาสมัครสามารถสมัครทางออนไลน์ที่ NCCDP เพื่อรับหนังสือรับรอง CDV การสัมมนา ADDC นำเสนอโดยผู้ฝึกอบรมโรคอัลไซเมอร์และการดูแลภาวะสมองเสื่อมที่ผ่านการรับรองจาก CADDCT ข้อมูลประจำตัวที่สำคัญนี้รับรองบุคคลที่ผ่านการรับรองซึ่งให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะความรู้ความเข้าใจลดลงมาหลายปี การสัมมนาสดที่ครอบคลุมของ ADDC ประกอบด้วยการทำความเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม ประเภทของภาวะสมองเสื่อมและอาการ การตระหนักถึงภาวะซึมเศร้า การเปลี่ยนแปลงในการสื่อสาร คำถามซ้ำๆ พฤติกรรมที่ท้าทาย ความใกล้ชิด การตระหนักถึงการล่วงละเมิด การสนับสนุนผู้ดูแล ความเสี่ยงในการหลบหนี และการดูแลด้านจิตวิญญาณ นี่เป็นเพียงหัวข้อสำคัญบางส่วนที่ครอบคลุม

การลงทุนในอาสาสมัครจะแสดงให้อาสาสมัครเห็นว่าพวกเขามีค่าและมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณเพียงใด พร้อมทั้งรับประกันการส่งมอบการดูแลและบริการที่มีคุณภาพ

ไม่ว่าอาสาสมัครจะทำงานร่วมกับองค์กรบ่อยเพียงใด การฝึกอบรมที่ครอบคลุมและการรับรอง CDV มีความสำคัญในการให้บริการที่อาสาสมัครมอบให้กับผู้สูงอายุที่มีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

ลงทะเบียนอาสาสมัครของคุณเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา ADDC ของเรา หรือเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมของ NCCDP ADDC สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของคุณ

NCCDP เสนออัตรากลุ่มองค์กรสำหรับองค์กรที่ลงทุนในการศึกษาและการรับรองพนักงานและอาสาสมัคร

National Council of Certified Dementia Practitioners (nccdp.org) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองสปาร์ตา รัฐนิวเจอร์ซีก่อตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อส่งเสริมมาตรฐานระดับโลกด้านความเป็นเลิศด้านภาวะสมองเสื่อมและการศึกษาโรคอัลไซเมอร์และการรับรองแก่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ระดับแนวหน้า อาสาสมัครและเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ที่ให้บริการผู้สูงอายุที่วินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hill CommunityMESA, Ariz. 28 ก.พ. 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Verra Mobility Corporation (NASDAQ: VRRM ) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีอัจฉริยะ ประกาศการยื่นแบบฟอร์ม 12b-25 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (” SEC “) เพื่อเปิดเผยว่าจะไม่สามารถยื่นแบบฟอร์ม 10-K ได้ภายในวันที่ครบกำหนดของ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565และไม่คาดว่าจะทำเช่นนั้นภายในระยะเวลาขยาย 15 วันที่อนุญาตโดยแบบฟอร์ม ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบงบการเงินสิ้นปี 2564 Verra Mobility Corporation (” บริษัท”) ระบุว่ารายได้จาก Redflex Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในออสเตรเลียที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการ อาจไม่ได้รับการบันทึกตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทกำลังดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์โดยรอบประเด็นเหล่านี้เพื่อพิจารณา เหนือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องใดๆ จำเป็นสำหรับงบการเงินที่ออกก่อนหน้านี้สำหรับไตรมาสที่สองและสามของปีงบประมาณ 2021 หรือไม่

เนื่องจากต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการประเมินเรื่องของบริษัทให้สมบูรณ์ ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลและการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน ณวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564บริษัทจึงไม่สามารถยื่นแบบฟอร์มได้ 10-K ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สมควร บริษัทคาดว่าจะยื่นแบบฟอร์ม 10-K ทันทีที่กระบวนการตรวจสอบของบริษัทเสร็จสิ้น ซึ่งปัจจุบันไม่คาดว่าจะอยู่ภายในช่วงเวลาที่ขยายออกไปซึ่งอนุญาตโดยกฎข้อ12b -25

นอกจากนี้ บริษัทจะชะลอการเปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2564 และการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับนักลงทุน ซึ่งกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 บริษัทจะประกาศเพิ่มเติมในข่าวประชาสัมพันธ์ครั้งต่อๆ ไป เพื่อกำหนดวันและเวลาของการประชุมทางโทรศัพท์เรื่องรายได้ใหม่

“ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบธุรกรรมบางอย่างเพื่อพิจารณาว่ารายได้ได้รับการยอมรับในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ และเพื่อให้แน่ใจว่าการบัญชีที่เหมาะสมในอนาคต” David Robertsประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Verra Mobility กล่าว “เรามุ่งเน้นที่การรายงานทางการเงินที่ตรงเวลา ถูกต้อง และโปร่งใส และเราจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อให้การวิเคราะห์ของเราสมบูรณ์ การตรวจสอบนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Redflex ที่บริษัทเพิ่งเข้าซื้อกิจการ โดยไม่มีผลกระทบต่อเงินสด และไม่มีผลกระทบต่อ แนวโน้มธุรกิจของเราที่ยังคงแข็งแกร่ง”

ในระหว่างนี้ บริษัทกำลังให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจสิ้นปี 2564 ดังต่อไปนี้

รายได้: รายได้รวมสำหรับทั้งปี 2564 คาดว่าจะเกินช่วงไฮเอนด์ของช่วงคำแนะนำที่ให้ไว้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (ซึ่งอยู่ที่525 ล้านดอลลาร์ถึง540 ล้านดอลลาร์ )
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว: สำหรับทั้งปี 2564 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะเกินช่วงไฮเอนด์ของช่วงคำแนะนำที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 (ซึ่งอยู่ที่250 ล้านดอลลาร์ถึง260 ล้านดอลลาร์ )
ความคาดหวังเหล่านี้เป็นลักษณะเบื้องต้นและอยู่ภายใต้การสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบที่อธิบายไว้ในที่นี้และการตรวจสอบของบริษัทจะเสร็จสิ้น

นอกเหนือจากความคาดหวังของเราแล้ว บริษัทยังให้บริการอัปเดตทางธุรกิจดังต่อไปนี้:

บริษัทคาดว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจะเกิน190 ล้านดอลลาร์สำหรับทั้งปี 2564
ส่วนบริการเชิงพาณิชย์ยังคงมีความต้องการที่แข็งแกร่งและกลับสู่ระดับรายได้ปี 2019 ในไตรมาสที่สี่โดยมีระดับการทำกำไรที่ใกล้เคียงกัน ในเดือนมกราคมปี 2022 บริษัทได้ขยายสัญญาระยะเวลาสามปีกับเฮิรตซ์สำหรับงานกรรมสิทธิ์และการจดทะเบียน และกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับเฮิรตซ์เพื่อสรุปเงื่อนไขการต่ออายุของสัญญาค่าผ่านทางและการละเมิด นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายสัญญาระยะเวลาห้าปีกับ Fox Rent A Car สำหรับบริการเก็บค่าผ่านทาง
ส่วนโซลูชั่นของรัฐบาลได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง 720 ตัวสำหรับกระทรวงคมนาคมของนครนิวยอร์กแล้วเสร็จ โดย 25 รายการสุดท้ายออกใบแจ้งหนี้ในเดือนมกราคม 2565และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565บริษัทได้รับหนังสือแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับความเร็วของโซนโรงเรียน 240 แห่งถัดไป กล้องที่คาดว่าจะติดตั้งอย่างสมบูรณ์ในปี 2565
บริษัทจะให้คำแนะนำทางการเงินสำหรับปี 2565 ทั้งปีเมื่อยื่นแบบฟอร์ม 10-K

เกี่ยวกับ Verra Mobility

Verra Mobility (NASDAQ: VRRM ) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและข้อมูลอัจฉริยะล่าสุดเพื่อช่วยให้การขนส่งปลอดภัยและง่ายขึ้น ในฐานะบริษัทระดับโลกที่ดำเนินงานในกว่า 15 ประเทศ Verra Mobility เป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศของการเคลื่อนไหว ซึ่งรวบรวมยานพาหนะ อุปกรณ์ ข้อมูล และผู้คนเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายที่ซับซ้อนที่สุดที่ลูกค้าและหน่วยงานที่พวกเขาให้บริการเผชิญอยู่

Verra Mobility ให้บริการแก่กลุ่มยานยนต์เพื่อการพาณิชย์และบริษัทรถเช่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อจัดการธุรกรรมการเก็บค่าผ่านทางและการละเมิดสำหรับยานพาหนะหลายล้านคัน ในฐานะผู้ให้บริการระบบเชื่อมต่อชั้นนำ Verra Mobility ประมวลผลธุรกรรมนับล้านผ่านการบูรณาการและการเชื่อมต่อกับหน่วยงานเรียกเก็บเงินและการออกบัตรหลายร้อยแห่ง Verra Mobility ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่ปลอดภัย โดยร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แผนกขนส่ง และเขตการศึกษา ดำเนินการไฟแดง ความเร็ว ช่องทางเดินรถ และกล้องวงจรปิดบริเวณป้ายหยุดรถโรงเรียน Verra Mobility ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนาดำเนินงาน ใน อเมริกาเหนือยุโรปเอเชียและออสเตรเลีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่verramobility.com .

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแถลงการณ์เกี่ยวกับแผน วัตถุประสงค์ ความคาดหวัง ความเชื่อและเจตนาของบริษัท รวมถึงข้อความอื่นๆ ซึ่งรวมถึง คำเช่น “ความหวัง” “คาดหวัง” “อาจ” “เชื่อ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “จะ” “ควร” “วางแผน” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “ดำเนินการต่อ” และ “ศักยภาพ” หรือแง่ลบของข้อกำหนดเหล่านี้หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้แสดงถึงการตัดสินของบริษัท ณ วันที่ของข่าวเผยแพร่นี้ และบริษัทขอปฏิเสธเจตจำนงหรือภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ควรอ่านร่วมกับข้อมูลที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน และการยื่นอื่นๆ ของบริษัทต่อ SEC และบนเว็บไซต์ SEC www.sec.gov . การทำความเข้าใจข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารที่ยื่นเหล่านี้มีความสำคัญเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลประกอบการทางการเงินที่รายงานของบริษัทและแนวโน้มทางธุรกิจของเราสำหรับช่วงเวลาในอนาคต ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า และข้อสมมติและการประมาณการที่ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า Development Corporation