สมัครเกมส์ปั่นแปะ ไอดีไลน์ จีคลับ FXCM อิงค์

สมัครเกมส์ปั่นแปะ FXCM อิงค์
งบการเงินรวมแบบย่อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558
(จำนวนเงินเป็นพัน สมัครเกมส์ปั่นแปะ ยกเว้น แชร์ข้อมูล)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
ทรัพย์สิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด $ 220,211 $ 203,854
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถือไว้สำหรับลูกค้า 725,375 685,043
เนื่องจากจากโบรกเกอร์ 924 3,781
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 404 1,636
ลูกหนี้ภาษี 259 1,766
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 169,608 233,937
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,116,781 1,130,017
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 14
อุปกรณ์สำนักงาน สื่อสาร และคอมพิวเตอร์ เน็ต 34,984 35,891
ความปรารถนาดี 24,727 28,080
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ net 7,763 13,782
ตั๋วเงินรับ – 7,881
สินทรัพย์อื่น ๆ 10,583 11,421
สินทรัพย์รวม $ 1,194,853 $ 1,227,086
หนี้สิน ส่วนได้เสียที่ไม่สามารถควบคุมได้ และส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินของบัญชีลูกค้า $ 725,375 $ 685,043
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 51,977 38,298
เนื่องจากโบรกเกอร์ 20,067 1,073
เนื่องจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญารับภาษีอากร – 145
หนี้สินหมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 10,084 14,510
รวมหนี้สินหมุนเวียน 807,503 739,069
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 141 719
บันทึกย่อที่เปลี่ยนแปลงได้อาวุโส 159,606 154,255
สัญญาสินเชื่อ 189,686 147,262
ความรับผิดในตราสารอนุพันธ์ — ข้อตกลงจดหมาย – 448,458
หนี้สินอื่นๆ 11,294 16,044
รวมหนี้สิน 1,168,230 1,505,807
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ไถ่ถอนได้ 86,473 –
การขาดดุลของผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญคลาส A มูลค่าที่ตราไว้ $0.01 ต่อหุ้น; อนุมัติ 3,000,000,000 หุ้น, 5,602,534 หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 56 56
หุ้นสามัญคลาส B มูลค่าที่ตราไว้ $0.01 ต่อหุ้น; อนุญาต 1,000,000 หุ้น 25 หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 1 1
ทุนชำระแล้วเพิ่มเติม 365,193 267,369
ขาดดุลสะสม (460,548 ) (531,550 )
รายได้(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสะสม (1,044 ) 1,004
การขาดดุลของผู้ถือหุ้นทั้งหมด FXCM Inc. (96,342 ) (263,120 )
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 36,492 (15,601 )
ยอดขาดดุลผู้ถือหุ้น (59,850 ) (278,721 )
หนี้สินรวม ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ไถ่ถอนได้ และการขาดดุลของผู้ถือหุ้น $ 1,194,853 $ 1,227,086

A-2

มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP

นอกจากผลลัพธ์ทางการเงินที่รายงานตาม US GAAP แล้ว เราได้จัดเตรียม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งเป็นมาตรการทางการเงินแบบ Non-GAAP เราเชื่อว่ามาตรการ Non-GAAP นี้ เมื่อนำเสนอร่วมกับมาตรการ US GAAP ที่เปรียบเทียบกันได้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการทำความเข้าใจประสิทธิภาพทางการเงินในปัจจุบันของเราได้ดีขึ้นเมื่อมองผ่านสายตาของฝ่ายบริหาร และอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบแนวโน้มการดำเนินงานในอดีตของเราในหลายช่วงเวลา เราเชื่อว่านักลงทุนใช้ Adjusted EBITDA เป็นมาตรการเสริมในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทในอุตสาหกรรมของเราที่แสดงมาตรการที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าวิธีการที่บริษัทอื่นใช้ในการคำนวณ Adjusted EBITDA อาจแตกต่างจากวิธีการของเรา แม้ว่าจะมีการใช้คำที่คล้ายคลึงกัน เพื่อระบุมาตรการดังกล่าว

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วช่วยให้เราเข้าใจผลลัพธ์จากการดำเนินงานหลักของธุรกิจของเรา โดยไม่รวมผลกระทบของกำไร ขาดทุน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สะท้อนถึงรายได้ปกติของการดำเนินงานหลักของเรา หรือที่อาจไม่ได้บ่งบอกถึงแนวโน้มในอนาคตของเรา และแนวโน้ม ฝ่ายบริหารใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วภายในเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและกลยุทธ์การดำเนินงานของเรา เป็นพื้นฐานสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการคาดการณ์ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการชดเชย

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้เป็นตัวแทนและไม่ควรได้รับการพิจารณาเพื่อทดแทนรายได้สุทธิหรือรายได้สุทธิที่เป็นของ FXCM Inc. โดยแต่ละรายการจะกำหนดตาม US GAAP EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสะท้อนถึงการปรับรายได้สุทธิดังต่อไปนี้:

1. ค่าชดเชย/ดอกเบี้ยส่วนน้อยที่ชัดเจน ของเรารายงานผลประกอบการสหรัฐ GAAP สะท้อนให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของ 49.9% ของรายได้สุวิมลจัดสรรในหมู่สมาชิกที่ไม่มีอำนาจควบคุมของสุวิมลอยู่บนพื้นฐานของการให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการชดเชยภายใต้การจัดสรรรายได้ให้กับสมาชิกสุวิมลสำหรับการให้บริการภายในดำเนินงานที่ยกเลิก มีการปรับปรุงเพื่อยกเลิกการจัดสรรรายได้ของ Lucid ที่เป็นของสมาชิกที่ไม่มีอำนาจควบคุม เราเชื่อว่าการปรับครั้งนี้ให้มุมมองที่มีความหมายมากขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทและการจัดการทางเศรษฐกิจของบริษัทกับสมาชิกที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ Lucid การปรับปรุงนี้ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องตามที่รายงานโดยบริษัท

2. ค่าใช้จ่ายด้านกฎระเบียบและกฎหมาย มีการปรับปรุงเพื่อขจัดค่าใช้จ่ายหรือการเรียกคืนบางอย่าง (รวมถึงการชำระเงินคืนของลูกค้า ค่าปรับตามกฎระเบียบ และการชำระหนี้จากคดีความ) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎระเบียบและกฎหมายบางอย่าง ด้วยลักษณะของค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ฝ่ายบริหารจะไม่มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเราเชื่อว่าการแสดงผลกระทบของการขจัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีประโยชน์

3. ค่าใช้จ่าย SNB มีการปรับปรุงเพื่อขจัดค่าใช้จ่าย/รายได้บางอย่าง (รวมถึงผลขาดทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับยอดเดบิตของลูกค้า กำไร/ขาดทุนจากหนี้สินอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเลตเตอร์และเครดิตกับ Leucadia ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนสิทธิผู้ถือหุ้น ต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการปรับโครงสร้าง Leucadia ต้นทุนทางวิชาชีพ การปรับปรุงความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญาภาษีลูกหนี้ของบริษัทและการขอคืนประกัน) ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ SNB วันที่ 15 มกราคม 2558 ด้วยลักษณะของค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ฝ่ายบริหารจะไม่มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเราเชื่อว่าการแสดงผลกระทบของการขจัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีประโยชน์

4. เหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีการปรับปรุงเพื่อลดค่าใช้จ่าย/รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนและบริการทางวิชาชีพอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารกับลูกค้า กิจกรรมการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และการเรียกคืนประกัน ด้วยลักษณะของค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เราเชื่อว่าการแสดงผลกระทบของการกำจัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีประโยชน์5. การดำเนินการที่ถูกยกเลิก มีการปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบจากการด้อยค่าของค่าความนิยม กำไรหรือขาดทุนจากการจัดประเภทสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย กำไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ที่เสร็จสมบูรณ์ และกำไรที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ด้วยธรรมชาติของรายการเหล่านี้ ฝ่ายบริหารจะไม่มองว่ารายการเหล่านี้เป็นกิจกรรมตามปกติของธุรกิจ และเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการแสดงผลของการกำจัดรายการเหล่านี้

6. เงินสำรองเพื่อการปลดหนี้ มีการปรับปรุงเพื่อขจัดข้อกำหนดที่บันทึกไว้กับตั๋วเงินรับจากสมาชิกที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ Lucid ซึ่งจะไม่ต้องชำระคืนและได้รับการอภัยแล้ว ด้วยลักษณะที่ผิดปกติของค่าใช้จ่ายนี้สำหรับเรา เราเชื่อว่าการแสดงผลของการขจัดค่าใช้จ่ายนี้มีประโยชน์

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 68,177 69,432 216,107 482,767
ขาดทุนจากการดำเนินงาน (6,785 ) (9,850 ) (12,644 ) (147,483 )
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย)
(ขาดทุน) กำไรจากหนี้สินอนุพันธ์ — Letter & Credit Agreement (26,985 ) 137,566 200,375 (254,730 )
ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย net 140 111 478 299
ดอกเบี้ยเงินกู้ 19,473 28,974 61,228 103,824
(ขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้ (53,383 ) 98,631 126,025 (506,336 )
บทบัญญัติภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์) (85 ) 295 58 181,616
(ขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (53,298 ) 98,336 125,967 (687,952 )
(ขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี (22,049 ) 18,018 (53,635 ) (74,915 )
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ (75,347 ) 116,354 72,332 (762,867 )
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน FXCM Holdings, LLC (18,493 ) 39,038 33,411 (274,650 )
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีการควบคุมใน FXCM Group, LLC (6,877 ) – (6,877 ) –
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียอื่นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (10,843 ) 3,667 (25,204 ) (39,238 )
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของ FXCM Inc. $ (39,134 ) $ 73,649 $ 71,002 $ (448,979 )

(ขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องของ FXCM Inc. $ (35,829 ) $ 64,302 $ 85,936 $ (427,909 )
(ขาดทุน) รายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิกส่วนที่เป็นของ FXCM Inc. (3,305 ) 9,347 (14,934 ) (21,070 )
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของ FXCM Inc. $ (39,134 ) $ 73,649 $ 71,002 $ (448,979 )

หุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญประเภท A ที่คงค้างอยู่ – Basic and Diluted 5,603 5,313 5,603 4,968

รายได้ (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ Class A ของ FXCM Inc. – Basic and Diluted
การดำเนินงานต่อเนื่อง $ (6.39 ) $ 12.10 $ 15.34 $ (86.13 )
หยุดดำเนินการ (0.59 ) 1.76 (2.67 ) (4.24 )
รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของ FXCM Inc. $ (6.98 ) $ 13.86 $ 12.67 $ (90.37 )

A-1

ภาคผนวก I

กำหนดการ เลขหน้า

ผลลัพธ์ GAAP ของสหรัฐอเมริกา
US GAAP Condensed Consolidated Statements of Operations สำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2016 และ 2015 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ A-1
งบแสดงฐานะการเงินรวมแบบย่อของ US GAAP ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 A-2

มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP A-3
การกระทบยอดของ US GAAP ที่รายงานรายได้ (ขาดทุน) สุทธิเป็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว A-4
กำหนดการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและจำนวนเงินที่ถึง/จากนายหน้า A-5

FXCM อิงค์
งบรวมการดำเนินงานแบบย่อ
(หน่วยเป็นพัน ยกเว้น ต่อจำนวนหุ้น)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2016 2015 2016 2015
รายได้
รายได้จากการซื้อขาย $ 57,845 $ 56,247 $ 196,550 $ 184,672
รายได้ดอกเบี้ย 791 494 1,900 1,232
ค่าดอกเบี้ยนายหน้า (228 ) (212 ) (655 ) (589 )
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 563 282 1,245 643
รายได้อื่นๆ 2,984 3,053 5,668 149,969
รายได้สุทธิทั้งหมด 61,392 59,582 203,463 335,284
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 24,222 23,948 73,399 72,444
ค่าธรรมเนียมนายหน้าอ้างอิง 9,535 13,032 29,114 43,702
การโฆษณาและการตลาด 5,069 4,116 15,353 10,416
การสื่อสารและเทคโนโลยี 6,878 7,312 20,999 26,072
ค่าซื้อขาย ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมการหักบัญชี 871 847 2,608 2,947
ทั่วไปและการบริหาร 14,646 12,861 53,626 39,234
หนี้สูญ (กู้คืน) ค่าใช้จ่าย – – (141 ) 257,303
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 6,956 7,316 21,149 21,136
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม – – – 9,513

การเปิดเผยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

นอกเหนือจากข้อมูลในอดีต การเปิดเผยรายได้นี้อาจมี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 มาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และ/หรือกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 ซึ่งสะท้อนมุมมองปัจจุบันของ FXCM เกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคต เหนือสิ่งอื่นใด ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตและอิงตามการคาดการณ์ ประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของ FXCM ความเชื่อของผู้บริหาร และสมมติฐานบางประการที่ทำโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว ส่วนมากมีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้และอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ดังนั้น sec.gov ข้อมูลนี้ควรอ่านร่วมกับงบการเงินรวมของ FXCM และหมายเหตุที่มีอยู่ในรายงานประจำปีของ FXCM ในแบบฟอร์ม 10-K รายงานประจำไตรมาสล่าสุดของ FXCM Inc. ในแบบฟอร์ม 10-Q และในรายงานหรือเอกสารอื่นๆ ไฟล์ FXCM กับหรือ furnishes กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งคราวซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ sec.gov

ปัจจัยเหล่านี้ไม่ควรตีความว่าละเอียดถี่ถ้วน และควรอ่านร่วมกับคำเตือนอื่นๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของเรา FXCM Inc. ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือตรวจสอบข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรืออย่างอื่น ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

เยี่ยมชมwww.fxcm.comและติดตามเราได้ที่ Twitter @FXCM , Facebook FXCMหรือ YouTube FXCM

เกี่ยวกับเรา

FXCM Inc. (NASDAQ:FXCM) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งเป็นเจ้าของ 50.1% ของ FXCM Group, LLC (FXCM Group)

FXCM Group เป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Forex Capital Markets LLC, ( FXCM US ), Forex Capital Markets Limited ซึ่งรวมถึงสาขาในสหภาพยุโรปทั้งหมด ( FXCM UK ), FXCM Australia Pty. Limited, ( FXCM AU ) และบริษัทในเครือทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว หรือบริษัทอื่นๆ ภายใต้กลุ่มบริษัท FXCM (รวมเรียกว่า “FXCM”) FXCM Group เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย FXCM Inc. (NASDAQ:FXCM) และ Leucadia National Corporation (NYSE:LUK) Leucadia National Corporation เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีความหลากหลายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยผ่านบริษัทในเครือที่ควบรวมกิจการในธุรกิจที่หลากหลาย

FXCM เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ออนไลน์ การซื้อขาย CFD การเดิมพันแบบกระจาย และบริการที่เกี่ยวข้อง ภารกิจของบริษัทคือการให้ผู้ค้าทั่วโลกเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกโดยนำเสนอเครื่องมือการซื้อขายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ จ้างนักการศึกษาด้านการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม ปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินที่เข้มงวด และมุ่งมั่นเพื่อประสบการณ์การซื้อขายออนไลน์ที่ดีที่สุดในตลาด ลูกค้ามีข้อได้เปรียบจากการซื้อขายบนมือถือ การดำเนินคำสั่งด้วยคลิกเดียว และการซื้อขายจากกราฟแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ FXCM ยังเสนอหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการซื้อขาย FX และจัดหาเครื่องมือการซื้อขาย ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพยากรระดับพรีเมียม FXCM Pro ให้โบรกเกอร์รายย่อย กองทุนป้องกันความเสี่ยงขนาดเล็ก และธนาคารในตลาดเกิดใหม่เข้าถึงการดำเนินการค้าส่งและสภาพคล่อง ในขณะที่ให้กองทุนที่มีความถี่สูงและปานกลางเข้าถึงบริการนายหน้าชั้นนำผ่าน FXCM Prime การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ CFD บนมาร์จิ้นนั้นมีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่อาจเกินเงินฝากของคุณ ดังนั้นจึงอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบเต็มรูปแบบReconciliation of U.S. GAAP Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA
Three Months Ended September 30,
2016 2015
Continuing Ops Disc Ops Combined Continuing Ops Disc Ops Combined
Net (loss) income $ (53,298 ) $ (22,049 ) $ (75,347 ) $ 98,336 $ 18,018 $ 116,354
Adjustments:
Allocation of net income to Lucid members for services provided(1) – 1,218 1,218 – 2,249 2,249
General and administrative(2) 2,078 – 2,078 1,306 – 1,306
Depreciation and amortization 6,956 – 6,956 7,316 – 7,316
Loss (gain) on classification as held for sale – 25,095 25,095 – (979 ) (979 )
Loss (gain) on derivative liabilities – Letter & Credit Agreement 26,985 – 26,985 (137,566 ) – (137,566 )
Interest on borrowings 19,473 – 19,473 28,974 – 28,974
Income tax (benefit) provision (85 ) – (85 ) 295 (306 ) (11 )
Gain on completed dispositions – – – – (12,449 ) (12,449 )
Total adjustments 55,407 26,313 81,720 (99,675 ) (11,485 ) (111,160 )
Adjusted EBITDA $ 2,109 $ 4,264 $ 6,373 $ (1,339 ) $ 6,533 $ 5,194

(1) Represents the elimination of the 49.9% of Lucid’s earnings allocated among the non-controlling interests recorded as compensation for U.S. GAAP purposes included in discontinued operations.

(2) Represents $2.1 million of professional fees, including fees related to the Leucadia Restructuring Transaction and other SNB related costs included in continuing operations for the three months ended September 30, 2016. For the three months ended September 30, 2015, represents $1.1 million of regulatory and legal costs related to the SNB event, and $0.2 million of costs related to the cybersecurity incident.

(Unaudited) Reconciliation of U.S. GAAP Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA
Nine Months Ended September 30,
2016 2015
Continuing Ops Disc Ops Combined Continuing Ops Disc Ops Combined
Net income (loss) $ 125,967 $ (53,635 ) $ 72,332 $ (687,952 ) $ (74,915 ) $ (762,867 )
Adjustments: –
Net Revenues(1) 44 – 44 (145,224 ) – (145,224 )
Allocation of net income to Lucid members for services provided(2) – 3,779 3,779 – 6,916 6,916
General and administrative(3) 12,577 513 13,090 4,341 – 4,341
Bad debt (recovery) expense(4) (141 ) – (141 ) 257,303 8,408 265,711
Depreciation and amortization 21,149 – 21,149 21,136 12,359 33,495
Goodwill impairment and loss on classification as held for sale – 57,092 57,092 9,513 82,685 92,198
(Gain) loss on derivative liabilities – Letter & Credit Agreement (200,375 ) – (200,375 ) 254,730 – 254,730
Gain on disposition of equity method investment(5) – (679 ) (679 ) – – –
Interest on borrowings 61,228 – 61,228 103,824 – 103,824
Income tax provision 58 – 58 181,616 5,321 186,937
Gain on completed dispositions – – – – (14,427 ) (14,427 )
Total adjustments (105,460 ) 60,705 (44,755 ) 687,239 101,262 788,501
Adjusted EBITDA $ 20,507 $ 7,070 $ 27,577 $ (713 ) $ 26,347 $ 25,634

(1) Represents a $0.1 million charge in the three months ended March 31, 2016 for tax receivable agreement payments and the elimination of a $145.2 million noncash benefit in the three months ended March 31, 2015 attributable to the reduction of our tax receivable agreement contingent liability to zero.

(2) Represents the elimination of the 49.9% of Lucid’s earnings allocated among the non-controlling interests recorded as compensation for U.S. GAAP purposes included in discontinued operations.

(3) Represents the provision for debt forgiveness of $8.2 million against the notes receivable from the non-controlling members of Lucid, $5.4 million of professional fees, including fees related to the Leucadia Restructuring Transaction and the Stockholder Rights Plan, partially offset by $1.0 million of insurance recoveries to reimburse for costs incurred related to the January 15, 2015 SNB event and the cybersecurity incident, which is included in continuing operations in the nine months ended September 30, 2016, and expense of $0.5 million included in discontinued operations in the nine months ended September 30, 2016 related to pre-August 2010 trade execution practices and other regulatory fees and fines. For the nine months ended September 30, 2015, represents $4.1 million of professional fees, including fees resulting from the SNB event and the Stockholder Rights Plan, and $0.2 million of costs related to the cybersecurity incident.

(4) Represents the net bad debt (recovery) expense related to client debit balances associated with the January 15, 2015 SNB event.

(5) Represents the gain on the disposition of an equity method investment related to V3 in the three months ended March 31, 2016.

A-4

Schedule of Cash and Cash Equivalents and Due to/from Brokers

(Unaudited) September 30, 2016 December 31, 2015
Continuing Ops Disc Ops Combined Continuing Ops Disc Ops Combined
Cash & Cash Equivalents $ 220,211 $ 13,261 $ 233,472 $ 203,854 $ 10,786 $ 214,640
Due From Brokers 924 13,628 14,552 3,781 22,234 26,015
Due to Brokers (20,067 ) (371 ) (20,438 ) (1,073 ) – (1,073 )
Operating Cash $ 201,068 $ 26,518 $ 227,586 $ 206,562 $ 33,020 $ 239,582

เบอร์ลิน 1 พฤศจิกายน 2559 วันนี้ Net1 และ mybet Group มาถึง
ความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดสำหรับการปิด
การขาย C4U-Malta Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ mybet Holding SE (ISIN
DE000A0JRU67) ไปยัง Net1 สำเร็จแล้ว Net1 คือกลุ่มบริษัท
ดำเนินงานในภาคบริการทางการเงินเป็นหลักและจดทะเบียนอยู่ที่
NASDAQ เช่นเดียวกับในแอฟริกาใต้
นอกจากนี้ ข้อตกลงกำหนดราคาซื้อขั้นสุดท้ายสำหรับ C4U เป็นประมาณ
3.6 ล้านยูโร ดังนั้นการปิดธุรกรรมอย่างเป็นทางการจะต้อง
เกิดขึ้นในวันนี้ ตามเงื่อนไขของสัญญา mybet Group กำลังดำเนินการ
เพื่อรับราคาซื้อซึ่งได้ฝากไว้ในบัญชีแล้ว
บัญชี escrow สองวันทำการหลังจากปิด

————————————————– ————————————–

ข้อมูลและคำอธิบายของผู้ออกข่าวนี้:

mybet Holding SE
กลุ่ม mybet ได้รับอนุญาตในหลายประเทศในยุโรปเพื่อให้บริการกีฬา
การพนันและเกมคาสิโนออนไลน์มีสำนักงานจดทะเบียนในกรุงเบอร์ลินและ
สถานที่ในฮัมบูร์ก โคโลญ และมอลตา mybet เสนอการเดิมพันและ
ผลิตภัณฑ์เกมบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต mybet.com และ mybet.de ด้วย
เช่นเดียวกับร้านเดิมพันจริงที่ดำเนินการภายใต้ระบบแฟรนไชส์ ใน
นอกจากนี้กลุ่มยังให้บริการผู้ให้บริการเดิมพันระดับภูมิภาคในยุโรปและ
แอฟริกาในฐานะผู้ให้บริการ B2B
mybet Holding SE เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม mybet หุ้นของ
mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต
แลกเปลี่ยนใน Prime Standard
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.mybet-se.com

ติดต่อ
mybet Holding SE
เซบาสเตียน บูเชอร์
นักลงทุนและประชาสัมพันธ์

โทร +49 30 22 90 83 161
โทรสาร +49 30 22 90 83 150
อีเมล sebastian.bucher@mybet.com

01.11.2016 บริการการจัดจำหน่าย DGAP รวมถึงประกาศด้านกฎระเบียบ
ข่าวการเงิน/องค์กรและข่าวประชาสัมพันธ์
เก็บถาวรที่ www.dgap.de

————————————————– ————————————–

ภาษาอังกฤษ
บริษัท: mybet Holding SE
Karl-Liebknecht-Straße 32
10178 เบอร์ลิน
เยอรมนี
โทรศัพท์: +49 30 22 90 83 0
โทรสาร: +49 30 22 90 83 150
อีเมล์: ir@mybet.com
อินเทอร์เน็ต: www.mybet-se.com
ไอซิน: DE000A0JRU67
WKN: A0JRU6
จดทะเบียน: ตลาดควบคุมในแฟรงค์เฟิร์ต (มาตรฐานหลัก); ควบคุม
ตลาดอย่างไม่เป็นทางการในเบอร์ลิน ดุสเซลดอร์ฟ ฮัมบูร์ก มิวนิก
สตุตการ์ต Tradegate Exchange

สิ้นสุดการประกาศ DGAP News-Serviceฮันติงตัน, นิวยอร์ก–(Marketwired – 1 พ.ย. 2016) – SeanieMac Ltd. (OTCBB: เดิมพัน) บริษัทเกมสัญชาติไอริชกล่าวว่าเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์แรกบนแพลตฟอร์มใหม่ พวกเขาได้ผ่านเกณฑ์มูลค่าการซื้อขายประจำปีที่ 12,000,000 ดอลลาร์ เป้าหมายของเราคือเพิ่มเป็นสองเท่าเป็น 24,000,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนและเพิ่มเป็นสองเท่าอีกครั้งเป็น 48,000,000 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคมโดยใช้รายได้จากวงเงินสินเชื่อของเรา ในระดับนั้น เราจะมีกระแสเงินสดเป็นบวกทุกเดือน และสามารถใช้เงินทุนภายในและวงเงินสินเชื่อเพื่อกระตุ้นการเติบโต

เรายังคงดำเนินการเพื่อปิดวงเงินสินเชื่อของเราต่อไปในระยะสั้น เอกสารการปิดบัญชีจากสถาบันสินเชื่อได้มอบให้แก่ที่ปรึกษาของบริษัทแล้ว และทั้งสองฝ่ายกำลังตั้งเป้าหมายวันปิดบัญชีในเดือนพฤศจิกายน การปิดยังคงต้องได้รับการอนุมัติการจัดจำหน่ายขั้นสุดท้ายโดยผู้ให้กู้

เกี่ยวกับ SeanieMac
SeanieMac Limited เป็นบริษัทเกมสัญชาติไอร์แลนด์ เป็นเจ้าของและดำเนินการ ” www.SeanieMac.com ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเว็บพนันกีฬาและคาสิโนออนไลน์ที่ให้บริการนักพนันโดยตรงภายใต้ชื่อแบรนด์ SeanieMac.com

ในขณะที่ไซต์เสนอการเดิมพันสำหรับหลายประเภทนอกกีฬา SeanieMac ตั้งใจที่จะจับตลาดไอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นที่สมาคมกรีฑาเกลิค (GAA) หรือเกลิคเกมรวมถึงการแข่งม้าและฟุตบอลไอริชในขั้นต้น ภารกิจของบริษัทคือการจัดหาเว็บไซต์ชั้นนำของตลาดและเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับการพนันออนไลน์ รวมถึงการพนันกีฬาและเกมคาสิโน (คาสิโนแบบดั้งเดิม คาสิโนสด โป๊กเกอร์ บิงโก และเกมที่มีทักษะเชิงโต้ตอบ) บริษัทไม่ทำการตลาดให้กับผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกา และในที่นี้ ขอกีดกันไม่ให้พยายามเข้าถึงบริการการพนันโดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมการพนันของไอร์แลนด์สร้างรายได้ประมาณ 18.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2554 โดยมีรายได้ 1.7 พันล้านดอลลาร์ทางออนไลน์ ภาคการพนันออนไลน์ของไอร์แลนด์คาดว่าจะถึง 3.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2555

เนื่องจากเป็นงานอดิเรกประจำชาติ เกมเกลิคจึงได้รับความนิยมในไอร์แลนด์มาช้านาน แต่พวกเขากำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีชุมชนขนาดใหญ่ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมของไอร์แลนด์และลูกหลานของพวกเขา เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร ซึ่งมีชุมชนมากมาย มีทีมและสโมสรของตนเองที่เข้าร่วมในลีกเกลิคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAA ให้ดูwww.gaa.ie

แถลงการณ์ท่าเรือปลอดภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและการสันนิษฐาน หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนดังกล่าวเกิดขึ้นจริง หรือสมมติฐานดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ผลของ Seaniemac International, Ltd. และบริษัทในเครือที่รวมเข้าด้วยกันอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและสมมติฐานดังกล่าว ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีตเป็นข้อความที่อาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความเกี่ยวกับความคาดหวังของเราเกี่ยวกับจำนวนเงินเดิมพันและกำไรขั้นต้น และการริเริ่มทางการตลาดของเรา ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความชอบของผู้บริโภค ความนิยมของเว็บไซต์ของเราลดลง และการแข่งขันในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมีอยู่ในรายงานประจำปีของ Seaniemac International, Ltd. ใน Form 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2015 และในรายงานของ Form 10-Q และ Form 8-Kลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwired – 1 พฤศจิกายน 2016) — VisuaLimitsประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เปิดใช้งานฟีเจอร์การวิเคราะห์ตารางบน VL-Focus Limit Signs อันชาญฉลาด ซึ่งบริษัทเพิ่งติดตั้งที่ The Cosmopolitan of Las Vegas

โมดูลซอฟต์แวร์เกมตารางถ่ายทอดสดเริ่มใช้งานครั้งแรกที่ The Cosmopolitan บน VL-Focus รวมถึงข้อมูลการจำกัดการเดิมพันแบบไดนามิกหลัก และความสามารถในการแสดงโฆษณาและการตลาดสำหรับผู้เล่นบนจอ LCD ด้านหน้า หน้าจอสัมผัสที่หันไปทางด้านหลังของแต่ละยูนิตช่วยให้สามารถสื่อสารได้ทันทีระหว่างหลุม การเฝ้าระวัง โฮสต์และแผนกอื่น ๆ พร้อมกับการแสดงข้อมูลการจัดอันดับผู้เล่น

Ryan McClellan COO ของ VisuaLimits กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ The Cosmopolitan of Las Vegas เลือก VisuaLimits สำหรับเทคโนโลยีป้ายเกมบนโต๊ะของพวกเขา ด้วยการเปิดใช้งานโมดูลประสิทธิภาพของเกม The Cosmopolitan จะสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะการวิเคราะห์ด้วยแสงและ รวบรวมข้อมูลเกมบนโต๊ะที่สำคัญอย่างราบรื่น เช่น การนับ Head อัตโนมัติ การเข้าร่วมเดิมพันข้างและข้อมูลการใช้เกม VisuaLimits จะยังคงพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้พันธมิตรคาสิโนของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเกมสูงสุด ปรับปรุง และปรับปรุงความพยายามในการบริการลูกค้าตลอดจนให้ความช่วยเหลือใน การปกป้องเกมของพวกเขา”

เกี่ยวกับ VisuaLimits (VL): VisuaLimits ใน
ลาสเวกัสเป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายป้ายจำกัดเกมบนโต๊ะ LCD แบบสองด้านที่ชาญฉลาดเพียงแห่งเดียวในอุตสาหกรรมสำหรับเกมบนโต๊ะแบบสด และมอบรากฐานที่คุ้มค่าสำหรับการวิเคราะห์และฟังก์ชันอื่นๆ ที่หลากหลาย . ในฐานะผลิตภัณฑ์รุ่นที่สี่ของบริษัทVL-Focus®จะตรวจจับทุก ๆ มือที่เล่นบนการ์ดเกมโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ปรับขีดจำกัดอัตโนมัติเพื่อดึงดูดการเล่นเกมได้มากขึ้น ปกป้องโต๊ะด้วยมุมมองเกมแบบออปติคัลที่เพิ่มเข้ามา และสื่อสารข้อความสำคัญไปยังทรัพย์สินของพนักงานพร้อมกับการตลาด โปรโมชั่นสำหรับผู้เล่น VL-Focus®หน่วยยังช่วยให้ผู้ประกอบการรวมฮาร์ดแวร์เกมบนโต๊ะทั่วไปเพื่อลดต้นทุนและความยุ่งเหยิงในเกมของพวกเขาตลอดจนปรับปรุงลักษณะโดยรวมของพื้นเกมของพวกเขา VisuaLimits ได้ติดตั้งป้ายจำกัดและระบบวิเคราะห์แบบไดนามิกในคาสิโนมากกว่า 50 แห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมvisualimits.comไฮไลท์ไตรมาส 3 และช่วงเดือนมกราคม-กันยายน

· ใหม่สูงสุดตลอดกาลในการรับรายได้รวม 142.3 ปอนด์สเตอลิงก์ (86.1) ล้านปอนด์สำหรับ
ไตรมาสที่สามของปี 2016 และ 391.3 (242.7) ล้านปอนด์สำหรับช่วงเดือนมกราคม
ถึงกันยายน 2559 รายได้รวมจากการเข้าซื้อกิจการ iGame Group
และสแตนเจมส์ออนไลน์มีมูลค่า 14.8 ล้านปอนด์สำหรับไตรมาสที่สามของ
2016.
· EBITDA อ้างอิงสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2559 อยู่ที่ 33.9 ล้านปอนด์ (19.6) ล้านปอนด์
และ 84.4 ล้านปอนด์ (53.7) ล้านปอนด์ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2559 EBITDA
จากการเข้าซื้อกิจการของ iGame Group และ Stan James Online เป็นจำนวนเงิน 5.7 . ปอนด์
ล้านบาท สำหรับไตรมาส 3 ปี 2559
· กำไรก่อนหักภาษีสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2559 จำนวน 24.8 ปอนด์ (14.4)
ล้านหลังจาก 2.2 ล้านปอนด์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางบัญชีทางบัญชีต่อรายได้
การชำระเงินให้กับเจ้าของ iGame กำไรก่อนหักภาษีสำหรับงวดเดือนมกราคม ถึง
กันยายน 2559 มีมูลค่า 62.7 ปอนด์ (40.9) ล้านปอนด์
· กำไรหลังหักภาษีสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2016 มีจำนวน 21.0 ปอนด์ (12.9) ปอนด์
ล้าน. กำไรหลังหักภาษีสำหรับช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2559 มีจำนวน
54.5 ปอนด์ (36.3) ล้านปอนด์
· กำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2559 เท่ากับ 0.091 ปอนด์ (0.057) และ
GBP 0.237 (0.159) สำหรับช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2559
· จำนวนลูกค้าที่ใช้งาน ณ สิ้นไตรมาสคือ 1,067,910
(671,635). ในจำนวนนี้ 223,617 รายเป็นลูกค้าของ iGame Group และ Stan James Online
“ผลงานที่แข็งแกร่งในทุกแบรนด์และการเข้าซื้อกิจการที่ประสบความสำเร็จนั้นส่งมอบ 65 ต่อ
เพิ่มขึ้นร้อยละในรายได้รวมที่ชนะ (ร้อยละ 42 ในสกุลเงินคงที่ของ
ซึ่งร้อยละ 27 เป็นการเติบโตแบบอินทรีย์ล้วนๆ)”

“ระดับกิจกรรมสูงที่ขับเคลื่อนโดยความสามารถในการรักษาลูกค้าจาก
การแข่งขันยูโรที่เริ่มในไตรมาสที่สองได้นำไปสู่ผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนแบ่งการตลาด มาร์จิ้นในหนังสือกีฬาสอดคล้องกับปีก่อนหน้าและ
ค่าเฉลี่ยระยะยาว จึงเป็นการเติบโตของกิจกรรมล้วนๆ ที่มอบสิ่งใหม่ทั้งหมด
– ทำรายได้รวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 142.3 ล้านปอนด์”

“จากรายได้รวมของกลุ่มที่ชนะ 33% มาจากการควบคุมในท้องถิ่น
ตลาด รายได้จากการชนะรวมจากช่องทางมือถือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวใน GBP
และคิดเป็นร้อยละ 64 ของรายได้รวมที่ชนะทั้งหมดใน
ไตรมาสที่สาม”

“แน่นอนว่าเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งที่ยอดการเติบโตที่ยอดเยี่ยม
แปลงเป็น EBITDA สูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นอีกครั้งว่า
scalability ของโมเดลธุรกิจของกลุ่มที่มีโครงสร้างเพื่อรองรับอนาคต
ความท้าทายของกฎระเบียบเพิ่มเติม”

“แบรนด์ของเราทั้งหมดทำผลงานได้ดีมากในไตรมาสที่สาม กลุ่มที่อยู่ภายใต้
EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 ในสกุลเงินคงที่ ถ้า iGame Group และ Stan James
ออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2015 โดย
EBITDA ที่รวมกันจะเติบโตขึ้น 95 เปอร์เซ็นต์ในสกุลเงินคงที่”

“ในช่วงวันที่ 1 ถึง 30 ตุลาคม 2559 รายได้รวมเฉลี่ยต่อวันที่ชนะ
ในสกุลเงิน GBP เพิ่มขึ้นเกือบ 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558
การปรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การเติบโตของสกุลเงินคงที่
ร้อยละ 20” Henrik Tjärnström CEO ของ Unibet Group กล่าว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

Inga Lundberg นักลงทุนสัมพันธ์
+44 7887 996 116

Henrik Tjärnström ซีอีโอ
+46 723
878 059
เกี่ยวกับ Unibet Group

Unibet Group เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็น
จดทะเบียนใน Nasdaq Stockholm Unibet Group ให้บริการใน 20 ภาษาถึง
ลูกค้ากว่า 15.3 ล้านรายในกว่า 100 ประเทศผ่านบริษัทในเครือหลายแห่ง
และแบรนด์ Unibet Group เป็นสมาชิกของ EGBA, European Gaming and Betting
Association, RGA, Remote Gambling Association ในสหราชอาณาจักรและได้รับการตรวจสอบและ
รับรองโดย eCOGRA เกี่ยวกับมาตรฐาน CEN สำหรับผู้บริโภคทั่วยุโรป
การป้องกันและการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Unibet Group plc ได้ที่ www.unibetgroupplc.com
และ twitter.com/UnibetGroupUnibet Group plc จะเผยแพร่รายงานระหว่างกาลสำหรับไตรมาสที่สอง 2016

ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30 น. (CEST)

ในการเชื่อมต่อกับสิ่งนี้ Henrik Tjärnström CEO ของ Unibet Group จะเป็นเจ้าภาพ a
การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษที่ FinancialHearings, Operaterrassen ในสตอกโฮล์มที่
09.00 น. (CEST)

โปรดไปที่ www.financialhearings.com เพื่อลงชื่อเข้าใช้ล่วงหน้า

การนำเสนอยังถูกถ่ายทอดสดทางเว็บบน www.unibetgroupplc.com

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ใน
เชื่อมต่อกับการนำเสนอหมายเลขโทรศัพท์คือสหราชอาณาจักร: +44 20 3008 9804
หรือในสหรัฐอเมริกา: +1 855 831 5946

กรุณาโทรเข้ามาล่วงหน้าและลงทะเบียน

หลังจากการนำเสนอจะมีโอกาสถามคำถาม

เมื่อผู้ดำเนินการถามว่ามีคำถามใด ๆ จากการประชุมทางโทรศัพท์หรือไม่

โปรดกดเลขศูนย์หนึ่งบนโทรศัพท์ของคุณ

การนำเสนอจะมีให้ตามต้องการบน www.unibetgroupplc.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

Inga Lundberg นักลงทุนสัมพันธ์ +44 788 799 6116
เกี่ยวกับ Unibet Group

Unibet Group เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็น
จดทะเบียนใน Nasdaq Stockholm Unibet Group ให้บริการใน 20 ภาษาถึง
ลูกค้ากว่า 14.1 ล้านรายในกว่า 100 ประเทศผ่านบริษัทในเครือหลายแห่ง
และแบรนด์ Unibet Group เป็นสมาชิกของ EGBA, European Gaming and Betting
Association, RGA, Remote Gambling Association ในสหราชอาณาจักรและได้รับการตรวจสอบและ
รับรองโดย eCOGRA เกี่ยวกับมาตรฐาน CEN สำหรับผู้บริโภคทั่วยุโรป
การป้องกันและการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Unibet Group plc ได้ที่ www.unibetgroupplc.com
และ twitter.com/UnibetGroup
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 7.30 น. (CEST) Unibet Group เผยแพร่ plc

รายงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559

ในวันเดียวกัน เวลา 9.00 น. (CEST) Henrik Tjärnström CEO ของ Unibet Group จะจัดงานหนึ่งรายการ
การนำเสนอที่ FinancialHearings ที่ Operaterrassen ในสตอกโฮล์ม

การนำเสนอจะจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ

สามารถติดตามการนำเสนอสดผ่านเว็บไซต์ของ Unibet Group
www.unibetgroupplc.com

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.financialhearings.com

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการประชุมทางโทรศัพท์คือ +46 8 5664 2691
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

Inga Lundberg นักลงทุนสัมพันธ์ +44 788 799 6116
เกี่ยวกับ Unibet Group

Unibet Group เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเกมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและจดทะเบียนใน
แนสแด็ก สตอกโฮล์ม Unibet Group ให้บริการเกมใน 20 ภาษาถึง 14.1
ลูกค้ากว่าล้านรายในกว่า 100 ประเทศผ่านบริษัทในเครือและแบรนด์ต่างๆ
Unibet Group เป็นสมาชิกของ EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA,
Remote Gambling Association ในสหราชอาณาจักรและตรวจทานและรับรองโดย
eCOGRA โดยคำนึงถึงมาตรฐาน CEN ของยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและ
การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Unibet Group plc สามารถดูได้ที่ www.unibetgroupplc.com และ
twitter.com/UnibetGroupNEW YORK, July 07, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — Hip Hop Hall of Fame +Museum & Entertainment Complex อย่างเป็นทางการซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสีเขียวที่มีเทคโนโลยีสูงที่ทันสมัยในนิวยอร์กซิตี้ได้ขยายโครงการแล้ว สู่ทวีปยุโรป พิพิธภัณฑ์ฮิปฮอปได้ก่อตั้งความร่วมมือหลายปีกับ Hip Hop Golden Age ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฮิปฮอปสุดคลาสสิกและผู้ขายสินค้าที่ก่อตั้งโดย Cis Van Beers

สามารถรับชมรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/caa1d291-1954-4351-a430-e20087b5d214

Hip Hop Hall of Fame เป็นพิพิธภัณฑ์ชาร์เตอร์และสถาบันการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีภารกิจในการอนุรักษ์ จัดเก็บ จัดแสดง ให้ความรู้ และจัดแสดงดนตรีและวัฒนธรรมฮิปฮอปจากทั่วโลกได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ของการอนุรักษ์และขยายวัฒนธรรมฮิปฮอป “ฮิปฮอปยุคทองถูกสร้างขึ้นจากความรักสำหรับฮิปฮอปคลาสสิกและจริงและเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยรักษาวัฒนธรรมฮิปฮอปโดยชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ แง่บวก จิตสำนึกและความคิดริเริ่มที่ใช้โดยศิลปินฮิปฮอปคลาสสิกของยุคทอง 80-90 ” Cis Van Beers ผู้ก่อตั้ง HHGA กล่าว ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ฮิปฮอปได้กลายเป็นรูปแบบดนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมทั่วโลก เช่นเดียวกับคลาสสิกร็อค

ความร่วมมือครั้งนี้จะสานต่อภารกิจดังกล่าวโดยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วทั้งสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ ในการอภิปรายทั่วโลก ความร่วมมือดังกล่าวรวมถึงการเปิดตัว The HHHOF’s Hip Hop Music & Culture Festival ร่วมกับ Hip Hop Global Media & Entertainment ในเมือง Nijmegen และ Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ในเดือนมีนาคม 2017 งานนี้จะประกอบไปด้วยดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ดีเจ และ B-Boy เป็นเวลา 2 วัน /นิทรรศการการเต้นรำของเด็กผู้หญิง การประชุมวิชาการด้านอุตสาหกรรมดนตรีและชั้นเรียนปริญญาโท การแสดงความสามารถพิเศษของศิลปิน คอนเสิร์ตซีรีส์ Legends & Icons และกิจกรรมส่งเสริมชุมชนและการศึกษาเพื่อรวมและให้บริการแก่เมืองและเยาวชนที่รักและได้รับอิทธิพลจากดนตรีและวัฒนธรรมฮิปฮอป “นี่เป็นเวลาหลายปีในการสร้าง

ความร่วมมือดังกล่าวจะนำนักแสดงฮิปฮอปและนักประวัติศาสตร์ Cis Van Beers มาสู่ทีมของ Hip Hop Hall of Fame อย่างเป็นทางการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ ในขณะที่แบรนด์ HHHOF เตรียมเปิดตัวเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมฮิปฮอประดับประเทศและระดับนานาชาติ ทัวร์ในปี 2560 “นี่เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับฉันและ Hip Hop Golden Age ในการเป็นพันธมิตรระยะยาวกับพิพิธภัณฑ์ Hip Hop Hall of Fame อย่างเป็นทางการในนิวยอร์ค เมื่อมีการขยาย เราคือนักประวัติศาสตร์ยุคฮิปฮอปคลาสสิก วัฒนธรรมทั่วโลก” Cis Van Beer ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Hip Hop Golden Age กล่าว Hip Hop Golden Age จะเป็นผู้สนับสนุนหนังสือเล่มต่อไปของ The HHHOF ในผลงานเรื่อง ‘Hip Hop Who’s Who’ ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่กำเนิดของฮิปฮอปครอบคลุมอิทธิพลของมันhttp://facebook.com/hiphopwhoswho

ตั๋วจะวางจำหน่ายสำหรับงาน European Hip Hop Music & Culture Festival ในเดือนมีนาคม 2017 ในปลายฤดูใบไม้ร่วงนี้ สำหรับข้อมูลและการให้การสนับสนุนมากขึ้นโอกาสที่ HHHOF ติดต่อเบนเดวิสที่hiphophofstaff@gmail.com แฟน ๆ สามารถติดตามเราได้ที่http://hiphophalloffame.org (เบต้า), http://facebook.com/hiphophalloffameและ The Hip Hop Golden Age ที่http://hiphopgoldenage.com

รูปภาพนี้สามารถดูได้ผ่าน AP PhotoExpressLOS ANGELES, July 6, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — California Community Foundation (CCF) ได้มอบเงินจำนวน $9,393,600 ผ่าน 112 ทุนให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรใน Los Angeles County ที่ทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคของเรา

กลุ่มทุนสนับสนุนที่แข็งแกร่งของไตรมาสนี้สะท้อนถึงการลงทุนในโครงการสำคัญๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบที่ต้นเหตุของปัญหาเร่งด่วนที่สุดบางส่วนในภูมิภาคของเรา

เงินช่วยเหลือในไตรมาสนี้รวมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม การศึกษา และการลงทะเบียนในชุมชนลอสแองเจลีสเคาน์ตี้ที่มีจำนวนเยาวชนสูงสุดที่มีสิทธิ์ได้รับ SB75 พระราชบัญญัติ Health for All Kids ลงนามในกฎหมายในปี 2015 Health for All Kids ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพแก่เด็กผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารในแคลิฟอร์เนีย CCF กำลังร่วมมือกับ The California Endowment และมูลนิธิ Blue Shield of California ในการระดมทุนในการดำเนินการในลอสแองเจลีสเคาน์ตี้

ทุนสนับสนุน 25 ทุนเป็นส่วนหนึ่งของปีสุดท้ายของการระดมทุนจากโครงการเตรียมความสำเร็จสำหรับอนาคต (PAT) ของ CCF ซึ่งเป็นโครงการห้าปีที่มุ่งสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับเยาวชนในเซาท์ลอสแองเจลิสและเซาท์เบย์โดยการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการตัดสินใจและการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกีฬา ดนตรี และนันทนาการ PAT เกิดขึ้นได้ด้วยของขวัญมรดกมูลค่า 12.5 ล้านดอลลาร์จากผู้บริจาคนิรนามซึ่งอุทิศชีวิตให้กับการช่วยเหลือผู้อื่นและผู้ที่เห็นคุณค่าของโอกาสที่ดนตรีและกรีฑาสามารถจัดหาให้คนหนุ่มสาวได้ PAT จะจัดงานเทศกาลสำหรับนักเรียนในฤดูใบไม้ร่วงนี้

ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของโครงการริเริ่มการสร้างชุมชนเอลมอนเต ซึ่งเป็นการลงทุน 10 ปีมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์เพื่อมีส่วนร่วมและให้อำนาจแก่ผู้อยู่อาศัยในเมืองเอลมอนเตในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นที่สุขภาพและการศึกษาสำหรับเยาวชน มูลนิธิ El Monte Promise ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มนี้ จะสานต่อมรดกนี้

เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสะท้อนถึงพื้นที่ลำดับความสำคัญที่หลากหลายของมูลนิธิในด้านศิลปะ การมีส่วนร่วมของพลเมือง การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย และโอกาสทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มผู้อพยพ ความยั่งยืนที่ไม่แสวงหาผลกำไร การเติบโตอย่างชาญฉลาด และเยาวชนวัยเปลี่ยนผ่าน โปรดดูรายการทุนทั้งหมดในไตรมาสนี้ที่ด้านล่าง

CCF สนับสนุนงานนี้ในชุมชนผ่านกองทุนที่ผู้บริจาคมอบให้มูลนิธิตลอดประวัติศาสตร์ 100 ปี

Antonia Hernández ประธานและซีอีโอของ CCF กล่าวว่า “พันธกิจของเราในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างเป็นระบบในลอสแองเจลิสสามารถทำได้ผ่านความร่วมมือกับผู้บริจาคที่มีวิสัยทัศน์และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทุ่มเท” “ฉันภูมิใจในงานที่ทำในลอสแองเจลิสเคาน์ตี้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคน”

California Community Foundation ทำหน้าที่เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะตั้งแต่ปี 1915 โดยให้อำนาจผู้บริจาคในการไล่ตามความปรารถนาของตนเองและร่วมมือกับเราในการจัดการกับต้นเหตุของความท้าทายในลอสแองเจลีสเคาน์ตี้ CCF ดูแลทรัพย์สิน 1.5 พันล้านดอลลาร์และจัดการมูลนิธิการกุศล กองทุน และมรดกเกือบ 1,600 แห่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมcalfund.org

มิถุนายน 2016

ศิลปะ – 5 – 705,000 เหรียญสหรัฐ
• Arts for LA
• พันธมิตรแคลิฟอร์เนียเพื่อการศึกษาด้านศิลปะ
• บริษัทโรงละคร Cornerstone
• มูลนิธิแกรนด์วิชั่น
• Great Leap

Building a Lifetime of Options & Opportunities for Men (BLOOM) – 2 – 625,000 เหรียญ
• Brotherhood Crusade
• ความยุติธรรมทางสังคม สถาบันการเรียนรู้ การมี

ส่วนร่วมของพลเมือง – 6 – 610,000 ดอลลาร์
• มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย สถาบันแพ็ต บราวน์
• นักบวชและฆราวาสยูไนเต็ดเพื่อความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ
• ชุมชนอีสต์ยาร์ดเพื่อความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
• แคลิฟอร์เนียเรียกร้อง
• พันธมิตรแอลเอเพื่อเศรษฐกิจใหม่
• แนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการจัดระเบียบและนโยบาย การศึกษา (สโคป)

ท่อส่งการศึกษา – 5 – 400,000 เหรียญสหรัฐ
• UCLA Graduate School of Education & Information Studies
• บันไดคริสตัล
• ครอบครัวในโรงเรียน
• ผู้ปกครองปฏิวัติ
• Pepperdine Graduate School of Education & Psychology/ Parent U-Turn

ไอดีไลน์ จีคลับ El Monte Community Building Initiative – 1 – $500,000
• El Monte Promise Foundation

Health – 10 – $1,080,041
• ศูนย์สุขภาพ ไอดีไลน์ จีคลับ LA Christian
• ศูนย์เลสเบี้ยนแอลเอ เกย์ ไบเซ็กชวล และคนข้ามเพศ
• ศูนย์สุขภาพชุมชนซานเฟอร์นันโด
• คลินิกครอบครัวเวนิส
• มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ โรงพยาบาลชุมชน
• ศูนย์การแพทย์ไวท์เมมโมเรียล
• เซนต์บาลดริก มูลนิธิ
• มูลนิธิวิจัยมะเร็งทาวเวอร์
• UCLA Center for Cerebral Palsy
• Bet Tzedek

Housing & Economic Opportunity – 7 – $720,631
• A Community of Friends
• California Housing Partnership Corporation
• ศูนย์กฎหมาย Inner City
• LA Family Housing
• Mercy Housing California
• PATH Ventures
• St. Joseph Center

Immigrant Integration – 33 – $915,000
• Antelope Valley Boys & Girls Club
• Antelope Valley Community Clinic
• Antelope Valley Partners for Health
• Asian Americans Advancing Justice-LA
• Asian and Pacific Islander Obesity Prevention Alliance
• Central American Resource Center (CARECEN)
• Central City Community Health ศูนย์กลาง
• CHIRLA
• การสร้างชุมชน
• พันธมิตรด้านสุขภาพชุมชนแห่ง แพซาดีนา
• วันที่หนึ่ง
• บริษัทชุมชนอีสต์ลอสแองเจลิส (ELACC)
• ศูนย์สุขภาพชุมชนอีสต์วัลเลย์
• ศูนย์การแพทย์เด็กและเวชครอบครัวไอส์เนอ
ร์